سامانه فرآیندهای اداری آموزش و پرورش
سامانه فرآیندهای اداری آموزش و پرورش

طراحی این سامانه گامی بلند در جهت دولت الکترونیک، تکریم ارباب رجوع و کاهش مراجعات حضوری می باشد