پیش ثبت نام اینترنتی مدارس
پیش ثبت نام اینترنتی مدارس

با توجه به لزوم فاصله گذاری اجتماعی و عدم تجمع در مراکز آموزشی،مدیران مدارس میتوانند اقدام به تهیه نرم افزار نموده و به سادگی نسبت به پیش ثبت نام دانش آموزان از طریق این سامانه اقدام نمایند